Domov Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie predplatného týždenníka ŠPORT žurnál

Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie predplatného týždenníka ŠPORT žurnál

  1. Základné ustanovenia a pojmy

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie predplatného týždenníka ŠPORT žurnál (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah medzi predplatiteľom týždenníka ŠPORT žurnál a vydavateľom PRONTE media, s.r.o.

1.2. Vydavateľ – spoločnosť PRONTE media, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02  Bratislava.

1.3. Predplatileľ – súkromná osoba (nepodnikateľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá si zakúpi / predplatí týždenník ŠPORT žurnál a jeho doručovanie.

1.4. Predplatné – vopred zaplatený počet čísel týždenníka ŠPORT žurnál na dané predplatiteľské obdobie, za cenu stanovenú vydavateľom.

1.5. Predplatiteľské obdobie – zvolené obdobie pre zaplatenie a doručovanie týždenníka ŠPORT žurnál.

1.6. Miesto doručovania týždenníka ŠPORT žurnál – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručenie týždenníka ŠPORT žurnál so zabezpečeným prístupom, prípadne iné miesto určené predplatiteľom.

1.7. Verzia predplatného – definuje spôsob doručenia titulu predplatiteľovi

1.7.1. tlačená verzia predplatného – novinová verzia titulu doručená na poštovú adresu určenú predplatiteľom

1.7.2. online verzia predplatného – internetová verzia titulu dodaná vo forme linku, na ktorom si môže predplatiteľ titul listovať a prečítať, súčasťou tejto verzie sú linky na všetky články uverejnené v danom vydaní

       2. Vznik a začiatok služby

2.1. Službu doručovania týždenníka ŠPORT žurnál sa zaväzuje vydavateľ prostredníctvom zmluvnej distribučnej spoločnosti začať vykonávať pre predplatiteľa odo dňa úhrady za zvolené predplatné.

2.2. Pre prijatie objednávky predplatiteľ musí uviesť:

2.2.1 Súkromná osoba (nepodnikateľ) – meno a priezvisko, telefonický kontakt, presná a úplná adresa miesta doručovania (v prípade tlačenej verzie predplatného), emailový kontakt
(v prípade online verzie predplatného), predplatiteľské obdobie, formu úhrady a verziu predplatného.

2.2.2 Právnická a fyzická osoba (podnikateľ) – obchodné meno, telefonický kontakt, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (v prípade tlačenej verzie predplatného, ak je iná ako fakturačná), e-mailový kontakt (v prípade online verzie predplatného), identifikačné daňové údaje organizácie, predplatiteľské obdobie, verziu predplatného.

2.3. Ak miesto doručovania nie je zhodné s adresou bydliska resp. sídla predplatiteľa, oboznámi predplatiteľ o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne listom alebo e-mailom.

2.4. Tlačenú alebo online verziu týždenníka ŠPORT žurnál si možno objednať:

2.4.1. písomnou formou zaslaním na adresu sídla spoločnosti PRONTE media, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava

2.4.2. elektronickou formou na e-mailovej adrese: predplatne@sportzurnal.sk

2.5. Po prijatí objednávky sa spoločnosť PRONTE media, s.r.o., zaväzuje potvrdiť objednávku a oboznámiť predplatiteľa o podmienkach platby (výška predplatného, termín splatnosti, variabilný symbol, číslo účtu príjemcu, predplatiteľské obdobie – jeho vznik a koniec, počet doručovaných čísel týždenníka ŠPORT žurnál) a zašle  mu podklad k úhrade predplatného, a to najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia objednávky.

2.6. Právny vzťah medzi spoločnosťou PRONTE media, s.r.o., a predplatiteľom vzniká dňom zaplatenia predplatného predplatiteľom.

2.7. V prípade poskytovania služby doručovania týždenníka ŠPORT žurnál predplatiteľ berie na vedomie, že zaplatením služby a začatím poskytovania služby doručovania týždenníka ŠPORT žurnál pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 6.6 týchto VOP stráca predplatiteľ po úplnom poskytnutí služby nárok na odstúpenie od zmluvy. Predplatiteľ zároveň zaplatením predplatného potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a bol poučený o skutočnostiach uvedených v tomto bode.

  1. Platobné podmienky

3.1. Predplatné týždenníka ŠPORT žurnál je možné uhradiť spôsobom:

3.1.1. poštovým peňažným poukazom na účet vydavateľa

3.1.2. bankovým prevodom na účet vydavateľa

3.1.4. hotovostným vkladom v na účet vydavateľa

Vydavateľ poskytne predplatiteľovi všetky potrebné údaje k platbe predplatného podľa výberu spôsobu platby predplatiteľom.

3.2. V prípade, že platba nebola uhradená pod správnym VS, na správne číslo účtu príjemcu (spoločnosť PRONTE media, s.r.o.) a v danej lehote, nemá spoločnosť PRONTE media, s.r.o. povinnosť začať doručovať týždenník ŠPORT žurnál až do dátumu napravenia chyby.

3.3. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel vydaní, cena, ukončenie vydávania vydavateľom), si spoločnosť PRONTE media, s.r.o vyhradzuje právo predplatiteľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom (preplatok, nedoplatok).

      4. Dodacie lehoty

4.1. Spoločnosť PRONTE media, s.r.o sa zaväzuje doručovať týždenník ŠPORT žurnál na adresu určenú predplatiteľom v nasledovných lehotách:

4.1.1. tlačená verzia predplatného – titul bude doručený najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vydania

4.1.2. online verzia predplatného – titul bude doručený v deň vydania   

  1. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

5.1.  Predplatiteľ môže reklamovať na e-mailovej adrese predplatne@sportzurnal.sk:

6.1.1. chybné a poškodené výtlačky týždenníka ŠPORT žurnál – v deň dodania, bezodkladne

6.1.3. nedoručenie týždenníka ŠPORT žurnál – okamžite, najneskôr do 5 dní odo dňa plánovaného doručenia

5.2. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude spoločnosť PRONTE media, s.r.o. považovať reklamáciu predplatiteľa za neopodstatnenú.

5.3. Vydavateľ nebude akceptovať reklamáciu od predplatiteľa týždenníka ŠPORT žurnál, ktorý nesplní podmienky stanovené v bode 6.3. a 6.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.4. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť PRONTE media, s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to dodatočným doručením náhradného výtlačku reklamovaného čísla týždenníka ŠPORT žurnál. Oprávnené reklamácie sa spoločnosť PRONTE media, s.r.o zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5.5. PRONTE media, s.r.o nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom tretej strany, oneskorené doručenie týždenníka ŠPORT žurnál v dôsledku nesprávne udanej adresy predplatiteľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Predplatiteľ je povinný uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a uhradiť celkovú čiastku predplatného riadne a včas.

6.2. Zároveň je povinný spoločnosť PRONTE media, s.r.o, v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, doručovacej adresy a fakturačných údajov.

6.3. Predplatiteľ týždenníka ŠPORT žurnál je taktiež povinný zabezpečiť doručovacej spoločnosti prístup k miestu doručovania (schránka). Ak schránka nie je prístupná, predplatiteľ periodickej tlače zabezpečí kľúč od vchodu k budove, ktorý odovzdá poverenej osobe poskytovateľa.

6.4. Miesto doručovania – schránka, by mala byť prispôsobená rozmerom predplateného periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená, prípadne zabezpečený prístup na miesto doručovania.

6.5. Spoločnosť PRONTE media, s.r.o. má prostredníctvom doručovacej spoločnosti povinnosť doručovať týždenník ŠPORT žurnál na predplatiteľom vopred určené miesto doručovania a to včas a podľa uvedených dodacích lehôt (viď. bod č. 4 Všeobecných podmienok).

6.6. Spoločnosť PRONTE media, s.r.o., má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. týchto Všeobecných podmienok.

  1. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

7.1. Spoločnosť PRONTE media, s.r.o, sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov bude zaobchádzať v súlade so Zákonom č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a spracovávať ich výlučne za účelom realizácie predpltného, vrátane ich spracovania v účtovnom a fakturačnom systéme.

7.2. Predplatiteľ súhlasom s týmito VOP udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Predplatiteľ má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/203 Z.z. o ochrane osobných údajov právo požadovať informácie o spracovaní jeho osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu osobných údajov na marketingové účely.

  1. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých týždenníka ŠPORT žurnál. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku.

8.2. Spoločnosť PRONTE media, s.r.o., si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sportzurnal.sk

8.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.03.2017. 

 

 

Komentáre sú uzavreté